Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n internetpalveluiden ja kaapelitelevision palvelukuvaus

Yleistä

Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n (jäljempänä JSV) tarjoamista internetpalvelusta. Palvelu on kuluttaja-asiakkaille ja yrityksille tarkoitettu luotettava ja nopea internetyhteys, jolla kiinteistön sisäverkko liitetään yleiseen tietoliikenneverkkoon. Palvelu sisältää asiakkaan valitseman internetnopeusluokan kiinteään kuukausihintaan. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää tietoliikenneverkossa tarjottavia ilmaisia ja maksullisia palveluita. Lisämaksullisten palveluiden käytöstä (sähköposti, viihdepalvelut, kotisivutilat) asiakas sopii suoraan ko. palveluntuottajan kanssa.

Tässä tuotekuvauksessa määriteltyjen asioiden lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassa olevia JSV:n palveluiden yleisiä toimitusehtoja.

Palvelun tilaaminen ja toimitusehdot

Asiakas tekee palvelun toimittamisesta kirjallisen sopimuksen JSV:n kanssa. Asiakkaan tulee ennen sopimuksen allekirjoitusta tutustua tähän tuotekuvaukseen, palvelun sopimusehtoihin sekä hinnastoon.

Järvi-Suomen Valokuitu Oy vahvistaa internet tilaussopimuksen asiakkaalle. Tilausvahvistuksen mukana asiakas saa tiedon palvelun käyttöönoton aikataulusta. Tilaussopimus tehdään 24 kk:n määräajaksi, jonka jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa JSV:n palveluiden yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Tällä ehdolla ei rajoiteta kuluttajansuojalakiin perustuvaa irtisanomisoikeutta sosiaalisesta suoritusesteestä johtuen. Määräaikainen sopimus myös raukeaa, mikäli asiakas muuttaa alueelle, jossa ei ole saatavilla JSV:n valokuituliittymää.

Sopimuksen alkaa sinä päivänä, jolloin asiakas saa palvelun käyttöönsä. Tällöin oletuksena on, että palvelu otetaan käyttöön liittymän valmistumisen yhteydessä. Asiakas voi esittää myös palvelun myöhempää aloitusajankohtaa. Palvelu katsotaan aloitetuksi, kun JSV on omalta osaltaan tehnyt palvelun käyttöönottamiseksi tarpeelliset toimenpiteet.

Palvelun käyttö ja tietoturva

Palvelun käyttöönotto edellyttää, että asiakkaalla on voimassa oleva kuituliittymän tilaussopimus JSV:n kanssa. Palvelun saatavuus varmistetaan alustavasti sopimuksentekohetkellä. Lopullinen saatavuus varmistuu liittymätoimituksen yhteydessä. Liittymän käyttö edellyttää myös hyväksyttyä päätelaitetta. Internetyhteys tuodaan asiakkaan kiinteistöön kuitutekniikalla. Kiinteistön sisäverkko ei kuulu toimitussisältöön.

Palvelun käyttöön sovelletaan asiakkaan tilauksen yhteydessä hyväksymiä sopimusehtoja, joissa on määritelty mm. palvelun edelleen jakaminen, tietoturvallinen käyttö sekä käytön rajoittaminen. Palvelun osalta asiakkaalla on käytössään yksi vaihtuva IP-osoite.  Liittymän tarjoama tietoliikenneyhteys on salaamaton. Palvelun käyttö, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on asiakkaan vastuulla. Tämän vuoksi asiakkaan on suojattava laitteensa ja ohjelmistonsa tietoturvapalvelulla ja huolehdittava niiden päivittämisestä. Omalla huolellisuudellasi vaikutat vastuu- ja korvauskysymyksiin.

Palveluun sisältyy kaapelitelevisio. Kaapelitelevisio sisältää peruskanavapaketin. Peruskanavapaketin sisältö löytyy JSV:n internetsivulta www.jsvoy.fi. Kanavapaketin sisältö saattaa muuttua, mikäli kanavapaketin toimittaja tekee siihen muutoksia tai kanavapakettiin kuluvan kanavan tuotanto päättyy. Kaapelitelevision katselu vaatii Cable HD Ready -laitteen.

JSV:llä on oikeus tehdä tietoturvan kannalta oleellisia toimia tietoliikenneverkossa tietoturvan säilyttämiseksi ja verkon toimivuuden takaamiseksi. Asiakas ei saa jälleenmyydä, jakaa tai muuten luovuttaa palvelua kolmannelle ilman JSV:n kirjallista lupaa. JSV:llä on yleisten sopimusehtojen mukaisesti myös oikeus sulkea palvelun käyttö tietoturvasyistä. Palvelu on suljettuna siihen saakka, kunnes asiakas korjaa palvelun sulkemisena perusteena olleen tietoturvasyyn ja ilmoittaa siitä toimittajan asiakaspalveluun. Asiakas on vastuussa palvelun lainmukaisesta käytöstä.

Palvelutaso

JSV:n ilmoitetut internetyhteysnopeudet ovat normaalinopeuksia. JSV:n internetyhteysnopeus on symmetrinen eli sekä saapuva että lähtevä nopeus ovat samoja. Miniminopeus on noin 70 % maksiminopeudesta. Alla olevat nopeudet koskevat kuluttajaliittymiä. Taloyhtiöiden ja yritysten nopeudet määrittyvät kiinteistön sisäverkon ominaisuuksien ja erikseen sovitun palvelutason mukaisesti. Vaihteluvälit Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n valokuituliittymissä (kuluttajaliittymä):

Tuotenimi Normaalinopeus Vaihteluväli
200 200M/200M 160-200M
500 500M/500M 350-500M
1000 1000M/1000M 700-1000M

Laajakaistan nopeuteen vaikuttavat asiakkaan päätelaitteen, aktiivilaitteiden sekä kiinteistön sisäverkon kunnon ja kuormituksen lisäksi myös ulkopuoliset tekijät, kuten muiden käyttäjien aiheuttama tietoliikennekuormitus tai langattoman lähiverkkoyhteyden käyttö. Myös käytettävä VPN-yhteys saattaa hidastaa yhteyttä. JSV pyrkii mitoittamaan laitteet ja verkon yhteydet siten, että asiakas saa parhaan mahdollisen nopeuden internetyhteydelle. Mikäli internetyhteyden nopeus ei vastaa asiakkaan odotuksia tai tuotekuvausta, voidaan vikaa selvittää JSV:n teknisen tuen avulla. JSV:llä on oikeus mitata ja väliaikaisesti muokata tietoliikennettä verkkoyhteyden ylikuormittumisen välttämiseksi palvelun vaihteluvälin sisällä.

Palvelurajapinta

JSV vastaa internetyhteyden toimivuudesta aktiivilaitteen kytkentäpisteeseen asti (pientaloissa päätelaitteeseen ja taloyhtiöissä taloyhtiökytkimeen asti). Yritysten osalta rajapinta sovitaan liittymäsopimuksessa. Asiakas vastaa kytkentäpisteeseen liitetystä omasta sisäverkosta ja sisäverkon verkkolaitteista sekä niiden vaatimuksenmukaisuudesta, dokumentoinnista ja toiminnasta. Asiakas vastaa myös Langattoman lähiverkon (WLAN) kuuluvuudesta ja hallinnasta.

Taloyhtiön sisäverkoksi suositellaan tyypiltään CAT6 tai uudempaa Ethernet sisäverkkokaapelointia tai yksimuotokuidulla toteutettua kaapelointia. Huoneistoihin tulevat päätelaitteet tulee pääsääntöisesti hankkia JSV:ltä, jotta käyttöönotto kävisi sujuvasti ja vikojen selvittäminen olisi helpompaa. Standardin mukaiset ethernet-päätelaitteet on mahdollista hankkia myös muilta toimijoilta.

Palvelun muutokset

Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa ensimmäisen käyttökuukauden aikana yhden (1) kerran tuotetta veloituksetta. Myöhemmistä ja/tai useammasta muutoksesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palvelun ominaisuudet tai siihen sovellettavat ehdot voivat muuttua, sillä JSV:llä on oikeus rajoitetusti tehdä niihin muutoksia sopimusehdoissa kerrotuilla perusteilla. Jos muutos on vahingoksesi, asiakkaalla on sopimusehtojen mukainen oikeus irtisanoa sopimus tai palvelu heti päättyväksi.

Hinnoittelu ja laskutus

Asiakkaan tilaamat palvelut laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Tutustu hinnastoon osoitteessa www.JSVOY.fi. Palvelun kuukausihinta sisältää palvelun käytön. Laskutuskausi on yksi (1) kuukausi. Laskutus alkaa internetpalvelun aloittamiskuukautena. Mikäli palvelu on otettu käyttöön kesken kuukauden, laskutetaan ko. kuukaudelta käyttöpäivämäärien mukainen maksu. Laskutustavaksi asiakas voi valita joko sähköpostiin toimitettavan laskun, paperilaskun tai verkkolaskun. Paperilasku on maksullinen laskutusvaihtoehto. Asiakas voi tehdä myös e-laskusopimuksen verkkopankissaan ensimmäisen laskun jälkeen. Mikäli laskutusvaihtoehtoa ei ole ilmoitettu, toimitetaan asiakkaalle maksullinen paperilasku. Maksuehto on 14 päivää. Mikäli asiakas ei maksa laskua tai maksaa sen vain osittain, JSV:llä on oikeus sulkea palvelu toimitusehtojen mukaisesti. JSV:llä on oikeus periä asiakaspalvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut.

Asiakastiedotus

JSV tiedottaa palvelun käyttöön vaikuttavista asioista verkkosivuillaan osoitteessa www.JSVOY.fi. Merkittävistä häiriöistä tai palvelukatkoksista ilmoitetaan myös suoraan asiakkaille. JSV lähettää asiakkailleen tietoa liittymistä, palveluista ja yhtiön toiminnasta sähköpostilla, tekstiviestillä ja kirjeellä.

Asiakastiedotus kuuluu voimassa oleviin asiakkuuksiin, ja se voidaan poistaa asiakkaan kirjallisen pyynnön perusteella. Markkinointisähköpostiviesteissä on yhteystiedot, johon asiakas voi ilmoittaa, mikäli ei halua saada JSV:n markkinointiviestejä.

Asiakastiedotus kohdistetaan niihin yhteystietoihin (esim. nimi- ja osoitetiedot), jotka asiakas on ilmoittanut JSV:lle. Asiakkaan tulee huolehtia, että JSV:llä on ajan tasalla olevat nimi- ja yhteystiedot sekä laskutusosoite. Asiakaspalveluun voi ottaa www.JSVoy.fi, puhelimella, sähköpostilla tai sähköisen asiointikanavan kautta. Yhteystiedot löytyvät muun muassa sopimuksesta ja laskusta.

Asiakkaan peruuttamisoikeus ja sopimuksen päättäminen

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaamansa palvelu yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Määräaikainen sopimus on voimassa osapuolten sopiman määräajan. Toistaiseksi voimassaolevan palvelusopimuksen irtisanomisaika on kuluttaja-asiakkaan puolelta kaksi (2) viikkoa ja JSV:n puolelta yksi (1) kuukausi. Kuluttaja-asiakkaat voivat tehdä Palvelun irtisanomisen suullisesti tai kirjallisesti JSV:n asiakaspalveluun. Yritys- ja yhteisöasiakkaan puolelta irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta ja JSV:n puolelta yksi (1) kuukausi. Yritys- ja yhteisöasiakkaan on tehtävä irtisanominen kirjallisesti JSV:n asiakaspalveluun.

Muuttotilanteessa palvelu voidaan siirtää toiseen käyttöpaikkaan, mikäli uusi käyttöpaikka sijaitsee JSV:n tilaajaverkossa ja palvelun siirtäminen on teknisesti mahdollista. Kuluttaja-asiakkailla on etämyynnissä (puhelin, internet, sähköposti, kotimyynti) tilatulle palvelulle on 14 vuorokauden peruutusoikeus tilausvahvistuksen vastaanottamisesta ilmoittamalla siitä JSV:n asiakaspalveluun kirjallisesti tai sähköisesti.

Muut ehdot

Järvi-Suomen Valokuitu Oy:llä on oikeus muuttaa tätä palvelukuvausta. Palvelua koskevista asioista tiedotetaan osoitteessa www.jsvoy.fi