Yleiset sopimusehdot

1 YLEISTÄ

Näitä ehtoja sovelletaan Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n (myöh. JSV tai Toimittaja) valokuituverkkoliittymien ja viestintäpalvelujen toimituksiin kuluttaja-asiakkaille (myöh. Asiakas). Lisäksi sopimukseen sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Viestintäpalveluilla (myöh. palvelu) tarkoitetaan kulloinkin tarjottavina olevia palveluita kuten puhelin, Internet, data yms. palvelut. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin laitteisiin.

2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

JSV:n ja Asiakkaan välinen sopimus syntyy, kun Asiakas ja JSV ovat allekirjoittaneet sopimuksen, tai Asiakkaan tekemän tilauksen perusteella. Asiakas voi tehdä tilauksen postitse, soittamalla asiakaspalveluun, sähköisen asiointikanavan kautta tai sähköpostina. Asiakkaan tilauksen perusteella sopimus syntyy 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun Asiakas on saanut JSV:n toimittaman tilausvahvistuksen.

2.1 Sopimuksen osapuolet
Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön vuokralaista, osakasta, haltijaa tai yritystä. JSV tekee sopimuksen ensisijaisesti kiinteistön omistajan tai kiinteistön pitkäaikaisen vuokralaisen kanssa (vuokrasopimus yli 10 vuotta).  JSV voi tehdä sopimuksen myös kiinteistön haltijan, osakkaan ja yrityksen kanssa, jos kiinteistön omistaja antaa siihen kirjallisen suostumuksensa.

3 TILAUSVAHVISTUS

JSV vahvistaa tilauksen lähettämällä Asiakkaalle tilausvahvistuksen, jossa määritellään:

 • liittymätoimituksen lopullinen hinta,
 • toteutettavan liittymän tyyppi,
 • toimituksen sisältävät palvelut ja niiden hinnat,
 • palvelun haluttu käyttöönottopäivämäärä,
 • arvioitu rakennussuunnitelma mahdolliset ennakkomaksut tai vakuudet.

Tilauksen katsotaan muuttuvan sopimukseksi 14 (neljäntoista) vuorokauden kuluttua tilausvahvistuksen saapumisesta Asiakkaalle, mikäli Asiakas on maksanut mahdolliset ennakkomaksut ja asettanut mahdolliset vakuudet. Mikäli Asiakas haluaa muuttaa tilauksen sisältöä tai peruuttaa tilauksen tulee kyseiset muutokset tehdä sanotun ajan kuluessa kirjallisesti JSV:lle.

4 TOIMITUS

4.1 Yleistä

JSV toimittaa liittymän parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin osapuolet ovat liittymäsopimuksessa. JSV voi käyttää alihankkijoita sekä liittymän että palveluiden toimittamisessa ja tuottamisessa.

4.1.1 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot

Ennen kiinteistön liityntäyhteyden asentamista on Asiakkaan osoitettava kiinteistöstä kuiva ja lämmin tila asennuspaikaksi sekä maadoitettu sähköpistorasia päätelaitteelle. Liityntäyhteydestä syntyy kiinteistölle pysyvä rasite.

4.1.2 Kiinteistön liittäminen ja urakkarajat

Kiinteistö liitetään JSV:n valokuituverkkoon JSV:n päättämän rakennusaikataulun mukaisesti. Verkon urakkarajana toimii kytkentöjen osalta Kiinteistön omistajan osoittama paikka kytkentärasialle, johon Asiakkaan hankkima päätelaite myös kytketään JSV:n toimesta. Toimitukseen sisältyvät sekä verkon päätelaite ja sen asennus toimintavalmiiksi. Muu mahdollinen sisäverkkotyö ei sisälly hintaan.

4.2 Toimituksen edellytykset

Toimituksen edellytyksenä Asiakas vastaa:

 • vaaditut maksut JSV:lle on suoritettu,
 • Asiakas antaa JSV:lle tarpeelliset tiedot toimitusosoitteen piirustuksista (rakennuksen pohjapiirustus ja asemapiirustus/tonttikartta) sekä muut toimittamisen edellyttämät JSV:n tarvitsemat tiedot ja niissä tapahtuneet muutokset hyvissä ajoin ennen toimittamista,
 • Asiakkaan nimeämässä toimitusosoitteessa on jatkuvasti riittävä sähkö- ja sisäjohtoverkko,
 • Asiakas on varmistanut, ettei liittymässä käytettävistä laitteista ja ohjelmistoista aiheudu JSV:n verkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille häiriötä,
 • Asiakas varaa JSV:n toimitusta ja sen valmistelua varten toimitusosoitteeseen esteettömän pääsyn ja Asiakas tai Asiakkaan edustaja on toimituksessa läsnä, Asiakas vastaa ohjeiden mukaisista toimenpiteistä liittymän toimituksen yhteydessä (esim. kaapelin läpiviennin paikan määritys, maisemointi, kiinteistön alueella sijaitsevien kaapeleiden / salaojien sijainnin määrittäminen,
 • Asiakkaan antamat tiedot palvelun toteuttamiseksi ovat aina oikeat ja riittävät. Liittymän toimitus edellyttää lisäksi, että liittymän rakentamiseen tai kytkemiseen sekä Asiakkaalta että kolmansilta osapuolilta tarvittavat luvat tai suostumukset ym. saadaan tavanomaisessa hakuprosessissa tai -menettelyssä.

Sopimuksen tekemällä Asiakas luovuttaa JSV:lle oikeuden sijoittaa, säilyttää ja ylläpitää korvauksetta toimituskohteessa sijaitsevalle kiinteistölle tarvittavat kuituverkon osat. JSV:llä on oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

Rakennettava kuituverkko on JSV:n omistama ja hallinnoima, joten siitä syntyy pysyvä rasite kiinteistölle.

JSV varaa oikeuden purkaa liittymäsopimus, mikäli kiinteistön liittämiselle todetaan olevan sen sijainnista, kaapelipituuksista, maastosta tai muista syistä johtuvia olennaisia esteitä.

JSV pidättää kaikki oikeudet muutoksiin sekä oikeuden olla toimittamatta liittymää. Toimittamispäätös (rakentamispäätös) vahvistetaan erikseen.

5 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT

5.1 Kiinteistöyhtiö ja asunto-osakeyhtiö

Kiinteistöyhtiö/ asunto-osakeyhtiö voi valita seuraavista palvelutasoista kuituliitynnän osalta:

 1. Kiinteistöyhtiö liittää kaikki Asunnot kuituverkkoon.

Tällöin Kiinteistöyhtiö on sopimussuhteessa Toimittajaan fyysisen liitynnän osalta. Asukkaan hankkiessa kuituverkon palveluja asukas tekee Palvelusopimuksen Toimittajan kanssa tai palveluja
toimittavan kolmannen osapuolen kanssa.

 1. Kiinteistöyhtiö tilaa edellisen lisäksi palveluja asukkaiden puolesta kaikille asukkailleen.

Tällöin Kiinteistöyhtiö on sopimussuhteessa Toimittajaan liitynnän ja valitsemiensa palveluiden osalta, Kiinteistöyhtiö maksaa valitsemansa palvelut.

Asukkaan hankkiessa muita kuituverkon palveluja asukas tekee Palvelusopimuksen Toimittajan kanssa.

Liityntärajapinta on kohteen talojakamossa tai vastaavassa tilassa, jossa sisäjohtoverkon johdot tai sisäverkkoon kuuluvat Kiinteistöyhtiön laitteet liitetään Toimittajan kuituverkkoon. Kuituverkkoliittymän toimittamisen jälkeen Kohteen alueella sijaitsevien valokuitukaapelien omistus jää Toimittajalle, joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Erikseen sovittaessa Toimittaja voi toteuttaa ja ylläpitää Kiinteistöyhtiön sisäverkon.

 1. Kiinteistöyhtiö sallii Toimittajan sijoittaa tekniset laitteet Kohteeseen ilman erillistä veloitusta. Kiinteistöyhtiö edistää asukkaiden mahdollisuutta liittyä kuituverkon palvelujen käyttäjäksi. Asukkaan liittyessä kuituverkon palvelujen piiriin asukas tekee sopimuksen fyysisestä liitynnästä ja valitsemistaan palveluista.

5.2 Omakotitalo

Jos Liittyjä ei ole Kohteen (tässä omakotitalo tai hallinnanjakosopimuksella omistettu kiinteistö, jolloin kaikki palveluja käyttävät huoneistot ovat Liittyjiä) omistaja, hänen tulee, milloin Toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi, hankkia Kohteen omistajan / omistajien kirjallinen suostumus liittymissopimuksen tekemiseen.

Paritalojen, (hallinnointimuoto ei ole asunto-osakeyhtiö) molempien huoneistojen omistajien kanssa tehdään oma liittymä- ja palvelusopi-mus. Jos paritalon molemmat omistajat antavat luvan, niin JSV voi toimittaa hinnastonsa mukaisesti vain toiselle paritalon huoneiston omistajalle valokuituliittymän. Liityntärajapinta on Kohteen talojakamossa tai vastaavassa tilassa, jossa sisäjohtoverkon johdot tai sisäverkkoon kuuluvat Liittyjän laitteet liitetään Toimittajan kuituverkkoon.

Kuituverkkoliittymän toimittamisen jälkeen Kohteen alueella sijaitsevien valokuitukaapelien omistus jää Toimittajalle, joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja.

5.3 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Kiinteistön omistaja antaa JSV:lle oikeuden käyttää tonttialuetta tarvittavien maansiirto- ja kaivutoimenpiteiden tai muiden valokuituliittymän kannalta tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseksi (mukaan lukien kuituverkon käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet). JSV tekee tarvittaessa reiän kiinteistön seinään kaapelin läpivientiä varten kiinteistön omistajan osoittamaan paikkaan ja vastuulla. Mikäli normaalista asennuksesta poikkeavia kustannuksia ilmenee, JSV:llä on oikeus periä ne tontin omistajalta. Tontin omistaja on velvollinen merkitsemään tontin alueella sijaitsevan muun infrastruktuurin, kuten vesi-, sähkö- ja muut asennukset, joista kiinteistön omistaja on itse vastuussa. JSV ei vastaa tontilla asennuksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista istutuksille, pihateille, nurmikolle tai maassa jo oleville johdoille, putkille tai muulle vastaavalle omaisuudelle.

5.4 Toimituksen vastaanotto

Asiakas on hyväksynyt toimituksen vastaanotetuksi JSV:n toteamana toimituspäivänä, jos

 • Asiakas on ottanut liittymän käyttöön,
 • Asiakas ei ole reklamoinut toimituksesta kahdeksan (8) päivän kuluessa JSV:n ilmoittamasta toimituspäivästä lukien.

JSV antaa tarvittavat käyttöohjeet toimituksen yhteydessä tai toimittaa ne myöhemmin, kuitenkin ennen liittymän aktiivikäyttöön ottamista. Käyttöohjeen puuttumista tai vähäistä säätö- tms. tarvetta ei katsota toimituksen viivästymiseksi tai virheeksi, jos puute ei estä liittymän käyttämistä.

5.5 Toimituksen sisällön rajoitukset

Laitetoimituksiin ei kuulu säännöllistä huoltoa tai ylläpitoa. Liittymän toimitukseen ei sisälly sisäjohtoverkkotöitä.

6 LIITTYMÄN KÄYTTÖ

6.1 Yleistä
Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää Internettapaa, annettuja ohjeita sekä maksaa JSV:lle liittymästä ja/tai palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakkaan tulee käyttää palveluita siten, että JSV:lle tai kolmannelle osapuolelle ei aiheudu vahinkoa tai haittaa.

6.2 Palvelun käyttövälineet

Ellei toisin ole sovittu, Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelun käyttöä varten tarvittavat välineet, joita voivat olla esimerkiksi Asiakkaan tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet. Asiakas vastaa siitä, että välineet ovat toimintakuntoisia. Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että välineet eivät estä tai häiritse JSV:n tai verkon toimintaa taikka verkon käyttöä tai sen muita käyttäjiä. JSV ei vastaa Asiakkaan itse hankkimien välineiden toimivuudesta tai yhteensopivuudesta liittymän/palvelun kanssa.

6.3 Käyttövastuu

Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan liittymään tai palveluun ja käyttää niitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa omasta ja hänen käyttäjätunnuksillaan toimivan henkilön toiminnasta. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka JSV:n tai kolmannen palvelimelle toimittamistaan aineistoista, kuten teksteistä, ohjelmista, tiedoista tai tilauksista. Asiakas vastaa aineistonsa tekijän- ja teollisoikeuksista, lainmukaisuudesta sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Koska JSV ei valvo liittymän käyttöä tai palvelua käyttäen hyväksi kolmansille osapuolille toimitettua tai heiltä saatua aineistoa, JSV ei vastaa aineistojen sisällöstä, toimivuudesta tai saatavuudesta. Asiakkaan on käytettävä liittymää ja/tai palvelua siten, ettei käyttötavasta tai käytetyistä laitteista aiheudu häiriötä JSV:lle, verkolle tai muun yleisen verkon toiminnalle eikä muille verkon käyttäjille. Verkon toimintaa häiritsevät laitteet ja ohjelmistot on kytkettävä verkosta irti välittömästi. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan käyttämät laitteet ovat toimintakun-toisia ja määräysten mukaisia.

6.4 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan

Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman JSV:n suostumusta. Palvelun myynnistä Asiakkaan oman palvelun tai tuotteen osana tulee aina erikseen sopia JSV:n ja Asiakkaan kesken.

6.5 Palvelun käyttö välitykseen

Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluun eikä jakaa palvelua Asiakkaan organisaation/käyttöpaikan ulkopuolelle sopimatta tästä kirjallisesti etukäteen JSV:n kanssa.

7 TIETOTURVA

Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan tietoliikenneverkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä liittymän tietoturvasta ja siihen liittyvistä turvamekanismeista. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen tietoliikenne viruksien jne. aiheuttamista vahingoista myös JSV:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

8 PALVELUN TUOTTAMISEN YHTEYDESSÄ SYNTYVIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Lähtökohtaisesti JSV ei välitä Asiakkaan tietoja kolmannelle osapuolelle, ellei Asiakas anna siihen suostumustaan. JSV:llä on oikeus antaa tietoja niille yhtiöille, jotka ovat JSV:n omistuksessa tai osaomistuksessa. Asiakkaalla on oikeus kieltää yhtiötä luovuttamasta häntä koskevia tietoja luetteloihin, puhelinmyyntiin ja suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

9 KÄYTÖN KESKEYTYKSET

JSV:llä on oikeus keskeyttää kaikkien liittymien ja palveluiden käyttö välittömästi kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

 • JSV:n verkon rakentamista ja sen toimivuuden ylläpitoa varten,
 • Asiakkaan vastuulla olevasta palvelun tai liittymän käytöstä, ohjelmistoista tai laitteista aiheutuu haittaa tai häiriötä verkolle, sen käytölle, muille käyttäjille tai JSV:lle tai Asiakas muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja,
 • tietoliikenteen turvaamiseksi,
 • jos lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät,
 • Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä JSV:n laskua 14 päivän kuluessa eräpäivästä.

JSV pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. JSV ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. JSV ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia. JSV:llä on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää välittömästi sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne, sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai JSV perustellusti katsoo loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä. JSV:llä on oikeus keskeyttää liittymän/palvelun käyttäminen, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun maksukehotuksesta huolimatta. JSV:llä on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.

10 HUOLTO, KORJAUKSET JA MUUTOKSET

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan JSV:n normaalina työaikana mahdollisimman nopeasti. JSV:llä on oikeus tehdä tai teettää tietoverkossaan asennus-, huolto- ja muutostöitä. JSV ei ole vastuussa, jos kyseisten töiden vuoksi Asiakkaan liittymän/palvelun käytön edellyttämiä välineitä tai tietojärjestelmää on säädettävä, muulla tavalla mukauttaa, tai ne eivät enää riitä palvelun toteuttamiseen taikka käyttämiseen tai Asiakkaan palvelunkäytön edellyttämissä välineissä tai tietojärjestelmässä ilmenee muita seurauksia. Jos Asiakas ilmoittaa JSV:n palvelun tai JSV:n tietoliikenneverkon viasta, joka myöhemmin ilmenee aiheutuneen Asiakkaan omista välineistä tai tietojärjestelmästä, on Asiakas korvausvelvollinen JSV:lle aiheutuneista kuluista.

11 VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINGONKORVAUSVASTUU

11.1 JSV:n vastuu

JSV vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat JSV:n tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. JSV ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, JSV vastaa Asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. JSV:n vastuu virheistä rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden kuukauden kyseisen palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan.

Jos vain palvelun osa on JSV:n tuottamuksen takia virheellinen,
vahingonkorvausvastuu rajoittuu kyseisen palvelun osan kolmen kuukauden maksuja vastaavaan määrään. JSV ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Mikäli JSV ei kykene toimittamaan Asiakkaan ostamaa liittymänopeutta johtuen teknisistä rajoituksista, Asiakkaalla on oikeus vaihtaa liittymänopeutta. Mikäli liittymää ei kyetä lainkaan toteuttamaan johtuen JSV:n verkosta tai laitteista, on JSV:llä velvollisuus purkaa sopimus ja hyvittää Asiakkaalle tilaussopimuksessa mainittu summa.

11.2 JSV ei vastaa

JSV ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat muun muassa siitä, että

 • palvelu ei vastaa Asiakkaan tarpeita tai tavoitteita,
 • palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta Asiakkaan tai kolmannen tahon tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta,
 • mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat Asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta taikka siitä, että Asiakas ei ole täyttänyt sopimusta,
 • Asiakkaan omistuksessa olevista laitteista kuten esim. päätelaitteesta,
 • lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta Asiakkaan palvelun käytön yhteydessä,
 • informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä,
 • katkoksista tai häiriöistä tietoliikenneverkon toiminnassa, lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä,
 • Asiakkaan huoneiston ja/tai taloyhtiön teknisesti riittämättömän tai puutteellisen talokaapeloinnin aiheuttamista esteistä tai haitoista liittymän toimittamiseen,
 • liittymän rakentamisen jälkeen mahdollisesti kiinteistölle syntyvistä haitoista tai vaurioista. (esim. kaapeliläpiviennistä myöhemmin aiheutuvista mahdollisista haitoista),
 • Asiakkaan JSV:n omistamille laitteille ja verkon komponenteille aiheuttamista vahingoista.

 

11.3 Asiakkaan vastuu

Jos Asiakas käyttää tai sallii palvelua tai liittymää käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti ja se vahingoittaa JSV:tä tai tämän hyvää mainetta, Asiakas vastaa JSV:lle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa JSV:lle, JSV:n käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava JSV:lle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan kolmannelle osapuolelle Asiakkaan toimenpiteiden tai Asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai Asiakkaan laitteiston ja JSV:n verkon yhteensopimattomuuden vuoksi. Jos kolmas osapuoli käynnistää JSV:tä vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin JSV:tä vastaan Asiakkaan toiminnan takia, Asiakas vastaa tästä JSV:lle aiheutuvista kustannuksista. Jos JSV joutuu Asiakkaasta johtuvasta syystä vahingonkorvausvelvolliseksi kolmanteen nähden, on Asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon JSV:lle. Asiakas vastaa uuden päätelaitteen hankintakustannuksesta, mikäli päätelaite on rikkoutunut.

11.4 Ylivoimainen este

Ylivoimainen este vapauttaa voimassaoloaikanaan osapuolen sopimukseen perustuvista suoritusvelvollisuuksista voimassaoloajakseen.

Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, vientilisenssien epäämistä, työselkkausta, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta.

Edellä olevaa noudatetaan myös silloin, kun este kohtaa JSV:n alihankkijaa. Osapuolen on ilmoitettava esteestä ja sen päättymisestä toiselle osapuolelle viipymättä.

12 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

12.1 Irtisanominen

Sopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi, tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Määräaikaisuuden päätyttyä sopimus on voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostilla JSV:lle.

12.2 Etukäteismaksujen palautus

Jos JSV irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta, palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen Asiakkaan maksuvelvoitteen kattamiseen.

Jos Asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksetusta hinnasta palautetaan suunnittelu- ja varautumiskustannukset ylittävä osa.

Asennusmaksuja ei palauteta.

12.2 Liittymän käytön tilapäinen irtisanominen

Liittymän käytön tilapäinen irtisanominen on mahdollista ja siihen sovelletaan JSV:n voimassa olevaa hinnastoa.

12.3 Sopimuksen purkaminen

JSV:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos liittymän/palvelun käyttö on ollut maksun laiminlyönnin vuoksi keskeytettynä yli 14 vuorokautta tai jos Asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään, jos Asiakas

 • muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan,
 • on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomaisen tai muut luvat,
 • häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä roskapostia,
 • käyttää tai sallii käytettävän palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti,
 • välittää kolmannen osapuolen liikennettä.

JSV:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos palvelun tarjoamista edellyttävä Asiakkaan liittymä suljetaan.

12.4 Julkiset IP osoitteet sopimuksen päättyessä

Asiakkaan oikeus käyttää JSV:n Asiakkaalle käyttöön antamia julkisia IP osoitteita päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. JSV ei vastaa osoitemuutoksista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

12.5 Sähköpostit ja kotisivu sopimuksen päättyessä

Asiakkaan oikeus käyttää JSV:n tietojärjestelmiin tallennettuja, Asiakkaan käytössä olevia tietoja, kuten sähköpostit, kotisivut sekä muut JSV:n palvelimille tallennetut Asiakkaan tiedostot, päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Asiakas vastaa itse tietojensa siirtämisestä omiin tietojärjestelmiinsä ennen sopimuksen päättymistä. JSV ei vastaa sähköpostilaatikkoon saapuvien sähköpostien säilytyksestä sopimuksen päätyttyä. Mikäli Asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois JSV:n palvelimilta ennen sopimuksen päättymistä JSV ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaan tietojen katoamisesta JSV:n tietojärjestelmistä.

12.6 Sopimuksen siirtäminen

Liittymä voidaan luovuttaa toiselle osapuolelle. Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti JSV:lle, kun hän on sopinut liittymän luovutuksesta. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymämaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot on täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet vastatakseen sekä JSV on hyväksynyt siirron saajan Asiakkaakseen.

12.7 Kuituverkon säilyminen kohteessa

JSV:llä säilyy oikeus säilyttää ja ylläpitää korvauksetta kohteen alueelle sopimuksen johdosta tai sen voimassaoloaikana sijoitetut kuituverkon osat muuttumattomana mahdollisesta sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta huolimatta. Samoin JSV:llä säilyy oikeus korvauksetta rakentaa kohteeseen ja ylläpitää siellä tarpeelliset kuituverkon osat voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti sekä oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

13 SOPIMUSEHTOJEN JA HINNAN MUUTOKSET

13.1 Yleistä

JSV:llä on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja ja liittymän/palvelun sisältöä sekä näistä perittäviä maksuja. JSV saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoittamatta niistä etukäteen. JSV:n on ilmoitettava olennaisista muutoksista Asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. JSV ei vastaa muutoksista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

13.2 Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, saatetaan asia Etelä-Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

14 JSV:N ILMOITUKSET ASIAKKAALLE

14.1 Ilmoittamistavat

JSV:n ilmoitukset Asiakkaalle voidaan toimittaa perille joko postitse, sivustolla www.jsvoy.fi tai sähköpostitse. Www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai www-sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.

14.2 Muutokset yhteystiedoissa

Asiakkaan nimen, katu-, posti- ja sähköpostiosoitteen ja Asiakasta mahdollisesti edustavan yhteyshenkilön tietojen on oltava aina JSV:n tiedossa.

15 VOIMASSAOLO

Nämä yleiset sopimusehdot on päivitetty 1.3.2023 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.